Direct contact? Bel: 0348 - 214 726

HomeVoorwaarden

Algemene voorwaarden moment.online B.V.

1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: AV) regelen de rechten en plichten in verband met het gebruik van de diensten van aanbieder moment.online B.V., geregistreerd bij KvK onder nummer 6934220  (hierna te noemen MO of “wij”) en de MO-gebruiker in verband met het gebruik van onze diensten en de overige services, toepassingen en functies die door MO mogelijk worden aangeboden, tenzij wij uitdrukkelijk anders vastleggen.

Uitsluitend onze AV zijn van toepassing. Voorwaarden die strijdig zijn met deze AV of van deze AV afwijkende voorwaarden van de MO-gebruiker worden niet erkend, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk met de geldigheid ervan hebben ingestemd. Deze AV gelden ook indien wij in kennis van strijdige voorwaarden of van deze AV afwijkende voorwaarden van de MO-gebruiker onze diensten zonder voorbehoud aan de MO-gebruiker leveren.

2. Totstandkoming overeenkomst

Een overeenkomst komt - tenzij individueel anders overeengekomen - pas tot stand nadat het registratieproces volledig is voltooid. Het registratieproces is pas volledig voltooid wanneer wij dit per e-mail hebben medegedeeld.

De MO-gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om deze AV (tekst overeenkomst) in PDF formaat bij MO op te vragen.

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op het sluiten van een overeenkomst. Het staat ons vrij het aanbod van een MO-gebruiker tot het sluiten van een overeenkomst zonder opgaaf van redenen af te wijzen.

3. Ons aanbod

MO stelt een online product ter beschikking waarmee de MO-gebruiker een account (MO-account) kan aanmaken. Via dit MO-account kan de MO-gebruiker een of meer MO-thema-sites aanmaken, beheren en bewerken.

De door de gebruiker aangemaakte MO-thema-site wordt via een door het systeem gegenereerde domeinnaan gepubliceerd. Deze naam zal gedeeltelijk bestaan uit de door de MO-gebruiker gekozen naam voor de gemaakt thema-site. Het staat de MO- gebruiker vrij om een eigen domeinnaam te registreren en deze te laten verwijzen naar de gemaakte MO thema-site.

Wij behouden ons te allen tijde het recht voor gebruik te maken van de diensten van derden met inachtneming van de voor MO geldende juridische voorschriften.

MO kan voor de uitbreiding van haar functionalteiten, diensten van derden aanbieden die geïntegreerd worden in de thema-pagina's van de MO-gebruiker. De AV van deze derden zijn van toepassing op de aard en omvang van hun inzet, waar wij specifiek naar verwijzen. Gebruik van deze diensten van derden is voor eigen risico; MO is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de inzet van de diensten van derden.

MO behoudt zich het recht voor diensten of functies uit te breiden, te wijzigen, te schrappen en te verbeteren, met name indien zulks bijdraagt aan de technische vooruitgang, noodzakelijk lijkt of om misbruik te voorkomen. Wij voeren dergelijke wijzigingen uitsluitend door indien redelijkerwijze van de MO-gebruiker verwacht mag worden dat deze ermee akkoord gaat of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

4. Persoonsgegevens

De MO-gebruiker garandeert dat de door hem opgegeven persoons- en/of bedrijfsgegevens waarheidsgetrouw en volledig zijn. In bepaalde gevallen behouden wij ons het recht voor te verzoeken om een geschikt identiteitsbewijs.

De MO-gebruiker is verplicht zijn persoons- en /of bedrijfsgegevens actueel te houden. U onderhoudt deze gegevens via het Profiel-menu.

Om gebruik door onbevoegde derden te voorkomen is de MO-gebruiker verplicht zijn toegangsgegevens geheim te houden. Wanneer de MO-gebruiker reden heeft om aan te nemen dat onbevoegde derden op de hoogte zijn of kunnen zijn van zijn toegangsgegevens dient hij ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. De MO-gebruiker is in dat geval tevens verplicht zijn wachtwoord onmiddellijk te wijzigen.

De MO-gebruiker gaat ermee akkoord dat hij in verband met contractuele doeleinden (bijv. facturen, belangrijke informatie over de overeenkomst of technische wijzigingen) elektronische berichten van ons ontvangt.

5. Algemene verplichtingen van de MO-gebruiker

De MO-gebruiker is verantwoordelijk voor alle content die hij toegankelijk maakt of opslaat op zijn MO-thema-site(s). Wij zijn niet verplicht de MO-thema-pagina(s) van de MO-gebruiker te controleren op eventuele schendingen van de wet.

MO maakt regelmatig reservekopieën (back-ups) van zijn webservers. Individuele MO-site(s) en/of content kunnen niet hersteld worden via deze back-ups.

6. Verboden handelingen

Het is de MO-gebruiker verboden handelingen te plegen op MO-pagina's die in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving, die inbreuk maken op rechten van derden of in strijd zijn met de beginselen van de bescherming van minderjarigen. Het is de MO-gebruiker verboden het volgende te publiceren, te verspreiden, aan te bieden of er reclame voor te maken:

 • Pornografische, onzedelijke of obscene content.
 • Content, diensten en/of producten die in strijd zijn met de wet of neerkomen op oplichting en bedrog.
 • Content waarmee oorlog, terreur en ander geweld tegen mensen of dieren wordt verheerlijkt of gebagatelliseerd
 • Content waarmee andere gebruikers of derden op grond van leeftijd, etnische of sociale afkomst, taal, religie, lichamelijke of mentale beperking, geslacht, seksuele oriëntatie etc. worden beledigd of belasterd.
 • Content die geschikt is om anderen te beledigen, verloochenen, bedreigen of belasteren.
 • Content, diensten en/of producten die beschermd worden door de wet of door rechten van derden (bijv. auteursrechten) zonder daartoe uitdrukkelijk bevoegd te zijn.

Deze verplichtingen gelden eveneens voor door de MO-gebruiker op zijn MO-website geplaatste verwijzingen (hyperlinks) naar content van deze aard op externe platforms of diensten.

Los van een eventuele overtreding van de wet bij publicatie van eigen content (bijv. door het plaatsen van links) op MO-pagina's zijn de volgende activiteiten verboden:

 • het verspreiden van virussen, trojan horses en andere malware;
 • het verzenden van junk-, spam- of scammails of kettingbrieven;
 • het verspreiden van obscene of diffamerende content resp. communicatie alsmede content resp. communicatie die geschikt is om racisme, radicalisme, fascisme, fanatisme, haat, fysiek of mentaal geweld of wederrechtelijke handelingen te bevorderen resp. te ondersteunen (expliciet of impliciet) of op andere wijze inbreuk te maken op de goede zeden;
 • het lastigvallen van anderen, bijv. door ongewenst veelvuldig persoonlijk contact van de ander alsmede het bevorderen of ondersteunen van dit soort overlast;
 • het oproepen van anderen tot het prijsgeven van wachtwoorden of persoonsgegevens voor commerciële of onwettige dan wel wederrechtelijke doeleinden (phishing);
 • Het publiceren, verspreiden, aanbieden van of reclame maken voor bonussystemen, paid4mail-services, pop-up services, piramidesystemen of daarmee vergelijkbare systemen voor marketing- of reclamedoeleinden;
 • Het aanbieden van kansspelen of sportweddenschappen zonder vergunning van de bevoegde autoriteiten;
 • Commerciële bemiddeling bij kredieten resp. particuliere kredieten zonder schriftelijke toestemming van de bevoegde autoriteiten;

Voorts is elke handeling verboden die het storingsvrij functioneren van MO-systeem kan aantasten.

Mocht MO wegens wederrechtelijke content die de MO-gebruiker plaatst op zijn website als derde of medeveroorzaker van storing worden aangesproken (bijv. ten behoeve van stoppen, herroepen, corrigerende maatregelen, schadevergoeding, enz.) dan is de MO-gebruiker verplicht alle kosten te vergoeden die MO daartoe moet maken. De MO-gebruiker is tevens verplicht MO te ondersteunen bij de verdediging tegen dergelijke vorderingen.

7. Storingen

Wij stellen alles in het werk om ervoor te zorgen dat onze services en diensten zoveel mogelijk zonder onderbrekingen gebruikt kunnen worden. De server systemen van MO zijn ondergebracht bij Exonet.nl, welke ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd is. De MO-gebruiker onderkent evenwel dat het om technische redenen of door externe factoren (bijv. uitval van het communicatienetwerk, stroomstoring, hardware- en softwarefouten) niet mogelijk is de ononderbroken beschikbaarheid te waarborgen.

8. Voorwaarden voor de betaling

Voor het gebruik van betaalde dienstenpakketten zijn vergoedingen verschuldigd die vooraf voor de looptijd dienen te worden voldaan.

De betaalopties en voorwaarden worden de MO-gebruiker getoond bij de productinformatie en tijdens het bestelproces.

De facturen ontvangt de MO-gebruiker in PDF-formaat en zijn in het MO-account beschikbaar.

MO wikkelt iDEAL betalingen af via een externe financiële dienstverlener. Op dit moment wordt er gewerkt met MultiSafePay.

9. Retourboekingen

Indien bij betaling een retourboeking plaatsvindt door de MO-gebruiker, behouden wij ons het recht voor de desbetreffende MO-pagina(s) te blokkeren en de desbetreffende overeenkomst op te zeggen.
De MO-pagina kan pas weer worden gebruikt zodra alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

Kosten voor MO door terugboeking, afwijzing van betaling of ten gevolge van een geschil kunnen worden verhaald op de MO-gebruiker. De MO-gebruiker kan bij vragen over een betaling vooraf contact opnemen met customer support.

10. Herroepingsrecht
Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na afsluiten overeenkomst.

Wanneer MO-gebruiker gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na datum oereenkomst,  kenbaar te maken aan MO via een e-mail aan contact@moment.online.

Het is ook mogelijk om gebruik te maken van een modelovereenkomst hiervoor. Dit formulier, in de vorm van een PDF, is te downloaden via https://mijn.moment.online/static/herroepingsformulier.pdf  

Bij herroeping van een overeenkomst zullen wij de in het kader daarvan ontvangen bedragen onverwijld, maar uiterlijk binnen veertien dagen na ontvangst van het bericht van herroeping terugbetalen.

11. Uitsluiting herroepingsrecht

Gezien de aard en doelstelling van de thema-site  ‘in-memoriam’ is het herroepingsrecht voor de thema-site ‘in-memoriam’ niet van toepassing.

12. Verantwoordelijkheid voor content

Wij bieden de MO-gebruiker de mogelijkheid zelf content op zijn MO-website te plaatsen en zodoende beschikbaar te maken voor derden. Dit kan in de vorm van tekst, afbeeldingen, video’s en audio.

De MO-gebruiker is volledig verantwoordelijk voor de door hem gepubliceerde content. MO is niet verplicht de content vooraf te controleren op volledigheid, juistheid, rechtmatigheid, actualiteit, kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel.

De MO-gebruiker verklaart en waarborgt jegens ons dat hij de enige houder is van alle rechten ter zake van de door hem op zijn thema-site geplaatste content en/of anderszins bevoegd is (bijv. op grond van een vergunning van de houder van het recht) de content op zijn thema-site te plaatsen.

Wij behouden ons het recht voor het plaatsen van content te weigeren en/of reeds geplaatste content (inclusief privé-berichten) zonder aankondiging vooraf te blokkeren of te verwijderen, indien het plaatsen door de MO-gebruiker of de geplaatste content zelf hebben geleid tot inbreuk op deze AV of er concrete aanwijzingen zijn dat er een ernstige inbreuk op deze AV zal worden gemaakt. Wij houden hierbij rekening met de gerechtvaardigde belangen van de MO-gebruiker en treffen proportionele maatregelen voor het tegengaan en/of verwijderen van de inbreuk.

De MO-gebruiker vrijwaart ons op eerste verzoek tegen alle vorderingen die derden jegens ons instellen wegens schending door de MO-gebruiker van wettelijke voorschriften, rechten van derden (in het bijzonder persoonlijkheids-, auteurs- en merkenrechten) of van contractuele verplichtingen, waarborgen of garanties, met inbegrip van de kosten van de noodzakelijke rechtsbijstand (advocaatkosten en gerechtskosten tot de wettelijke hoogte). De MO-gebruiker is verplicht wanneer dergelijke vorderingen worden ingesteld, onverwijlde en volledige medewerking te verlenen bij de opheldering van de toedracht en ons de nodige informatie op een gepaste manier ter beschikking te stellen.

13. Overeenkomsten en opzegging

De MO-gebruiker kan zijn overeenkomst te allen tijde zelf via het instellingen menu opzeggen/stopzetten. Ook het bepalen van de zichtbaarheid (publiceren en de-publiceren) van een thema-site is hier mogelijk zonder tussenkomst van MO.

Tenzij anders blijkt uit de desbetreffende beschrijving van de dienst, heeft de overeenkomst een looptijd van bepaalde tijd welke door de MO-gebruiker gekozen is tijdens het bestelproces die met dezelfde tijd wordt verlengd, tenzij de overeenkomst een maand voor het verstrijken van de looptijd opgezegd wordt.
Wij informeren u een  maand voor het verstrijken van de looptijd over de einddatum en geven u mogelijkheden om uw overeenkomst voor de nieuwe periode onder andere condities af te sluiten. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van een van deze mogelijkheden wordt uw overeenkomst onder de bestaande condities automatisch verlengd met eenzelfde periode.

Bij opzegging of stopzetting voor het verstrijken van de looptijd worden vooruitbetaalde bedragen niet teruggestort.

Wij zijn met name bevoegd tot opzegging van de overeenkomst op bijzondere gronden zonder inachtneming van de opzegtermijn, indien feiten het aannemelijk maken dat de MO-gebruiker opzettelijk of door nalatigheid “verboden handelingen” in de zin van de punten genoemd in artikel 6 verricht heeft. Een dergelijke overtreding resp. veronachtzaming kan tevens leiden tot civiel- en strafrechtelijke gevolgen voor de MO-gebruiker zelf. Vooruitbetaalde bedragen worden in dit geval niet teruggestort. Het staat de MO-gebruiker vrij aan te tonen dat weigering van terugstorting in zijn geval “onredelijk” is.

Na beëindiging van de overeenkomst zijn wij niet langer verplicht tot het verrichten van de contractuele prestaties. Een maand na beëindiging van de overeenkomst, worden alle data definitief verwijderd.

14. Beperkte aansprakelijkheid

Het is de MO-gebruiker of bezoeker van de thema-site niet toegestaan om gegevens, berichten, foto’s, video’s of andere inhoud te plaatsten welke aanstootgevend is en/of waarmee inbreuk wordt gemaakt op de (intellectuele eigendoms) rechten van derden (zie ook opsomming in artikel 6). De MO-gebruiker vrijwaart MO voor alle aanspraken van derden in verband hiermee.


MO is  uitsluitend aansprakelijk indien wij een wezenlijke verplichting uit de overeenkomst schenden. Als wezenlijke verplichting worden aangemerkt de verplichtingen die cruciaal zijn voor de behoorlijke uitvoering van de overeenkomst en waarvan de MO-gebruiker erop mag vertrouwen dat deze worden nagekomen. In deze gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voorzienbare kenmerkende schade waarvan de hoogte beperkt is tot het jaarbedrag voor de desbetreffende MO-pagina.

Indien onze aansprakelijkheid op basis van de voorgaande voorschriften uitgesloten of beperkt wordt, geldt zulks eveneens voor de derden die wij inschakelen voor de uitvoering.

De aansprakelijkheid uit hoofde van de wet op de productaansprakelijkheid blijft hierbij onverlet.

15. Slotbepalingen

Indien bepalingen van deze AV ongeldig zijn of worden, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

Wij behouden ons het recht voor deze AV te allen tijde te wijzigen waarbij zij van toepassing blijven op lopende overeenkomsten. Wij stellen de MO-gebruiker ten minste 6 weken vóór de beoogde datum van inwerkingtreden in kennis van dergelijke wijzigingen. Indien de MO-gebruiker binnen 6 weken na ontvangst van de mededeling geen bezwaar aantekent en het gebruik van de diensten ook na het verstrijken van de bezwaartermijn voortzet, worden de wijzigingen geacht van kracht te zijn met ingang van het verstrijken van de bezwaartermijn. In de mededeling omtrent de wijziging wordt de MO-gebruiker door ons gewezen op zijn recht bezwaar aan te tekenen en de gevolgen daarvan. Indien bezwaar wordt aangetekend, zijn wij bevoegd de overeenkomst met de MO-gebruiker per de datum van inwerkingtreding van de wijziging te beëindigen.

https://ec.europa.eu/consumers/odr/ biedt de Europese Commissie consumenten de mogelijkheid tot online geschillenbeslechting. MO is niet bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting via een instantie voor geschillenbeslechting met consumenten.

Deze algemene voorwaarden zijn op 1-juni-2018 vastgesteld.