Direct contact? Bel: 0348 - 214 726

HomePrivacy

Privacybeleid moment.online B.V., hierna te noemen ‘MO’

Over ons privacybeleid

MO geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze informatieve website(s) en op het platform mijn.moment.online. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/06/2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met ons. U vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u aan ons verstrekt. Wanneer wij op een later tijdstip andere (niet primair voor de dienstverlening bedoelde) persoonsgegevens verzamelen en verwerken – anders dan op uw verzoek – zullen wij u hiervoor expliciet om toestemming vragen.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan nodig voor de dienstverlening zoals overeengekomen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons en/of een eed of wettelijke verplichting. MO zal met subverwerkers altijd een bewerkersovereenkomst overeenkomen.

Automatisch verzamelde gegevens

Het e-mailadres wat wordt gebruikt om het contactformulier op de website in te vullen wordt enkel gebruikt om het bericht te beantwoorden en wordt niet door ons opgeslagen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Opslag van uw gegevens

Wanneer persoonlijke data wordt opgeslagen buiten het domein van MO, zal MO ervoor zorgen dat deze opslag leveranciers (hosting partijen) AVG compliant zijn en indien van toepassing zullen wij een verwerkersovereenkomst met deze leveranciers overeenkomen.


Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek hiertoe doen via onderstaande contactgegevens.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek hiertoe doen via onderstaande contactgegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek hiertoe doen via onderstaande contactgegevens.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de verwerking van de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten overnemen. U kunt een verzoek voor data overdracht doen via onderstaande contactgegevens.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van MO. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. U kunt een verzoek hiertoe doen via onderstaande contactgegevens.

Verwerking door derden
Wanneer noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst kunnen wij de gegevens die nodig zijn voor de dienstverlening delen met anderen. Wanneer de andere partij als verwerker of subverwerker optreedt, zal er een verwerkersvereenkomst tussen deze partij en MO zijn.

Klacht over verwerking
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vindt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier verwerken.

 

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Vragen & Contact

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en/of dit privacystatement kunt u met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

moment.online B.V.
Standerdmolen 10
3995 AA Houten
T: 0348-214726
E: contact@moment.online

 

Dit privacy statement is op 1-juni-2018 vastgesteld.